Algemene voorwaarden

Versie: 1.1 | 02-11-2017

 

  1. EscapeDoos huren

1.1 Aansprakelijkheid
FeestEscape kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of letsel dat voortkomt uit het gebruik van een EscapeDoos. Wij adviseren om ouderlijk toezicht te houden tijdens activiteiten met de gehuurde EscapeDoos. Eventuele schade door bewuste onvoorzichtigheid is voor rekening van de huurder.

1.2 Reservering en betaling
De huurovereenkomst is definitief wanneer wij de datum en reserveringsaanvraag per e-mail hebben bevestigd. De aanvraag kan pas worden bevestigd nadat de betaling door huurder is voldaan (tenzij anders afgesproken). Totdat de betaling is voldaan blijft de reserveringsaanvraag als optie staan. Pas op het moment dat de reserveringsaanvraag is bevestigd kunnen wij de EscapeDoos daadwerkelijk uitleveren / versturen.

1.3 Borg
Voor de huur van een EscapeDoos hanteren wij GEEN borg. Wij vertrouwen op de moraliteit van de huurder en tot op heden heeft nog geen enkele huurder dit vertrouwen geschaad. Bij beschadiging van het gehuurde materiaal of andere gebreken door redelijk gebruik, wordt de schade in overleg met de huurder verrekend. Het bedrag wordt vastgesteld door FeestEscape. We gaan hierbij uit van de vervangingswaarde van het materiaal. Bij diefstal en/of verlies is de huurder volledig aansprakelijk.

1.4 Annulering
Bij annulering tot 48 uur voor de afgesproken huurdatum worden er geen kosten in rekening gebracht. Annulering dient telefonisch of per e-mail kenbaar gemaakt te worden. Bij annulering binnen 48 uur voor de afgesproken huurdatum, betaalt de huurder 50% van de huurkosten + de eventuele gemaakte kosten voor de verzending.

1.5 Wijzigen van afgesproken huurdatum
Het wijzigen van de huurdatum is kosteloos mogelijk indien dit tot 48 uur voor de afgesproken huurdatum telefonisch of per e-mail kenbaar wordt gemaakt.
Mocht het wijzigen van de huurdatum binnen 48 uur voor de afgesproken huurdatum kenbaar worden gemaakt dan worden de eventuele reeds gemaakte kosten betreffende verzending doorberekend aan de huurder.

1.6 Ophalen/ Brengen
De tijden en locatie voor het ophalen en terugbrengen van een EscapeDoos worden per e-mail afgesproken. Ophalen van een EscapeDoos kan de dag van te voren. Het terugbrengen gebeurt een dag na de huurdatum. Voor elke dag later dan één dag na de huurdatum wordt een dag huur in rekening gebracht.

1.7 EscapeDoos
De huurder krijgt bij het huren van een EscapeDoos een handleiding met uitleg over het inrichten van de escaperoom en de op te lossen puzzels en attributen. De EscapeDoos mogen alleen voor eigen gebruik worden gehuurd en niet worden doorverhuurd of op andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

1.8 Verzending
De EscapeDoos wordt alleen verzonden wanneer de reserveringsaanvraag (na ontvangst van de betaling) door FeestEscape per e-mail is bevestigd. Vanwege mogelijke verwerkingstijd is het aan te raden minimaal 48 uur voor de huurdatum de reservering te plaatsen en te betalen.
De EscapeDoos wordt door FeestEscape ten alle tijden gestuurd naar het dichtstbijzijnde PostNL-locatie in de buurt van het opgegeven afleveradres. Hier wordt de huurder per e-mail over geïnformeerd op het moment dat de EscapeDoos wordt verzonden. In deze e-mail staat informatie over de tijd van levering en het adres van het PostNL-locatie.
De EscapeDoos dient uiterlijk één dag na de huurdatum retour gestuurd te worden met uitzondering van de zondag. Voor het terugsturen wordt het retourverzendlabel gebruikt welke door FeestEscape aan de handleiding is toegevoegd. De handleiding is te vinden in de EscapeDoos. Voor elke dag later dan één dag na de huurdatum wordt een dag huur in rekening gebracht.

 

 

 

  1. FeestEscape verzorgd op uw locatie

2.1 Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door FeestEscape gesloten overeenkomsten en op deelname aan alle activiteiten die door FeestEscape op locatie worden aangeboden. Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij FeestEcape schriftelijk met de opdrachtgever overeenkomt. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van FeestEcape. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement van de organisator of door het betalen van het verschuldigde tarief.

2.2 Totstandkoming overeenkomst
Alle offertes en aanbiedingen van FeestEcape zijn vrijblijvend. Een offerte en/of aanbieding is in beginsel veertien dagen geldig. De opdrachtgever dient voor het sluiten van een overeenkomst met de organisator handelingsbekwaam te zijn. In geval van handelingsonbekwaamheid dient de opdrachtgever rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden.

2.3 Uitvoering en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever dient wijzigingen van de overeenkomst per e-mail door te geven aan FeestEcape. Dit is mogelijk tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van het arrangement. Afhankelijk van de aard van de wijziging, kan FeestEcape de met de wijziging gepaard gaande kosten aan opdrachtgever in rekening brengen. Indien FeestEcape niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient FeestEcape dit zo spoedig mogelijk en indien mogelijk met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen.
De locatie welke door de opdrachtgever wordt geregeld, dient vooraf afgestemd te worden met FeestEcape. De locatie waar opgebouwd dient te worden moet op een gangbare wijze toegankelijk zijn. In geval van moeilijk bereikbare locaties, hetgeen ter beoordeling van FeestEcape staat, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor onder andere voldoende, nuchtere en capabele hulpkrachten. Deze dienen ook na de afloop van het arrangement weer ter beschikking van FeestEcape te staan, tenzij in de overeenkomst anders vermeld.
FeestEcape is bevoegd om uitvoering van de overeenkomst/arrangement te laten verrichten door derden.

2.4 Annulering door opdrachtgever
Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is mogelijk door middel van een e-mail te versturen aan FeestEcape.
Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is de opdrachtgever in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator: – Annulering tot 7 dagen vóór huurdatum: 50% van het factuurbedrag. – Annulering binnen 7 dagen vóór huurdatum: 100% van het factuurbedrag.

2.5 Annulering door FeestEcape en overmacht
Indien FeestEcape door bijzondere omstandigheden niet aan haar verplichtingen kan voldoen zal zij trachten om de opdrachtgever een passende oplossing aan te bieden. Dit geldt ook in geval van overmacht. Van overmacht is in beginsel sprake, indien FeestEcape na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van onder andere, maar niet uitsluitend, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van FeestEcape als bij derden, van wie FeestEcape de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van FeestEcape ontstaan.
Indien door overmacht aan de zijde van FeestEcape het plaatsvinden van het arrangement vertraagd wordt, zijn zowel de opdrachtgever als FeestEcape bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft FeestEcape slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

2.6 Aansprakelijkheid
FeestEcape sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze bij de wet niet dwingend is geregeld. De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het totale bedrag betreffende de overeenkomst of het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, voor zover van toepassing, overtreffen. De deelnemer en/of opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gedragingen van alle deelnemers. De opdrachtgever vrijwaart FeestEcape voor iedere vordering die een deelnemer jegens FeestEcape meent te hebben.

2.7 Klachten
Indien de opdrachtgever een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert en de tekortkoming ter plekke door FeestEcape niet naar tevredenheid is opgelost, dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen acht werkdagen nadat het arrangement plaatsvond per e-mail te melden aan FeestEcape. Mededeling dient te geschieden onder een nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking hebben.

2.8 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.9 Geschillen
Alle geschillen welke tussen FeestEcape en opdrachtgever en/of deelnemer mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met deze overeenkomsten zullen worden beslecht worden door de daartoe bevoegde rechter. Indien FeestEcape en opdrachtgever en/of deelnemer dat overeen komen, kunnen zij een forumbeding overeenkomen ná het ontstaan van het geschil, wanneer de vordering ten hoogste de wettelijke competentiegrens bedraagt.

2.10 Bijzondere kosten
Indien FeestEcape wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen de opdrachtgever en een derde (bijvoorbeeld een toeschouwer), dan dient de opdrachtgever de daaruit voor FeestEcape voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld rechtsbijstand) volledig aan FeestEcape te vergoeden. Alle overige bijzondere kosten van FeestEcape voortvloeiend uit de relatie met de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever voor zover dit redelijk is. Hieronder valt onder andere buitengerechtelijke incassokosten.

2.11 Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden worden niet van kracht nadat FeestEcape en opdrachtgever dat schriftelijk zijn overeengekomen.